Welcome to Ariba PRD Instance for PTT Global Chemical

Please use either logon address to login:

Enterprise User Logon: Click Here

Sourcing Supplier User Logon: Click Here

 ประกาศนโยบายการตั้งรหัสผ่าน
      1. รหัสผ่าน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
      2. รหัสผ่าน ต้องประกอบด้วยอักขระลักษณะต่างๆ ดังนี้
              - ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว เช่น a b c A B C
              - อักขระพิเศษ เช่น @ # $ % ^ & * ( ) _ + ! \ : ' " = { } [ ] < >
              - ตัวเลข 1 2 3...9, 0 อยู่ระหว่างตัวอักษรหรืออักขระพิเศษและจะต้องไม่เป็นอักษรตัวแรกของรหัสผ่าน เช่น go2@ariba
              - กรณีที่รหัสผ่านตัวสุดท้ายเป็นตัวเลข ต้องมีตัวเลขติดกันอย่างน้อย 2 ตัวอักษร เช่น Global#01
      3. ระบบบังคับให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ทุกๆ 90 วัน
      4. ระบบไม่ยอมรับรหัสผ่านที่เคยใช้แล้ว 3 ครั้งล่าสุด
      5. หากใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
              - สามารถขอใช้งานต่อโดยแจ้งบริการผ่าน 3456 หรือ servicedesk@pttict.com
      6. การร้องขอบัญชีผู้ใช้งานใหม่ สามารถขอใช้งานได้ โดยผ่าน IT Service Request